Estatutos

Estatutos Federación Ornitológica Catalana

 

Capítol I. LA DENOMINACIÓ. ELS FINS I EL DOMICILI

Article 1

Amb la denominació FEDERACIÓ ORNITOLÓGICA CATALANA, amb anagrama F.O.C. , es constitueix l’associació, que, a l’empara de l’article 22 de la Constitució regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGC 2423,d’1 de juliol) i els seus estatuts.

Article 2

Els fins de la Federació són:

 • 1. Es una organització administrativa i tècnica amb caràcter, ESPORTIU, CIENTÍFIC, PROTECCIONISTA I ARTÍSTIC,per fomentar, desenvolupar, l’estudi de la ornitologia i canaricultura en tot el territori català.
 • 2. Es poden afiliar totes les societats, clubs i entitats ornitològiques, legalment constituïdes i reglamentades.
 • 3. L’objectiu social de la Federació Ornitològica Catalana consistirà en:
 • 4. a) Promoure l’estudi, foment i desenvolupament cultural i esportiu de la ornitologia en qualsevol de les modalitats o activitats, amb aquests fins dividirem l’ornitologia en dues camps:
  • 1º Aus silvestres en el seu estat natural.
  • 2º Aus silvestres u domestiques d’ornamentació, i recreo en domesticitat.
 • b) Admetre al si de l’entitat, a totes les societats, clubs o entitats ornitològiques en general, corresponent a la seva demarcació territorial.
 • c) Fomentar en el país català la creació de societats, clubs o entitats que el seu objectiu sigui la ornitologia.
 • d) Subministrar als seus membres, tot tipus d’anelles per a aus, amb objectiu de poder-les identificar.
 • e) Tenir relacions i col·laborar amb totes les federacions, siguin nacionals, internacionals o del país.
 • f) Promoure i organitzar tota mena de manifestacions ornitològiques, i actes públics de difusió per donar a conèixer les activitats.
 • g) Col·laborar amb tots els organismes oficials, també amb les societat o entitats privats que sen ocupen de l’ornitologia, així com d’altres països, participant en totes les seves campanyes i manifestacions.
 • h) Habilitar els locals necessaris en tot el país català establint en ells els serveis administratius i tècnics de la federació.
 • i) Col·laborar i ajudar en tot lo necessari, en la publicació, edició, difusió de la Revista tècnica d’ornitologia.
 • j) Promoure l’intercanvií de aus de ornament i recreo per fomentar el seu coneixement, així com per difondre l’afició.
 • k) Trametre i gestionar en nom dels seus afil.liats, i davant les autoritats competents, tots els permisos, llicencies i documents que siguin necessaris per a exercir legalment i controlar les activitats relacionades amb l’ornitologia.
 • l) Organitzar i mantenir permanentment la delegació nacional de l’escola d’ornitologia i el col·legi oficial de jutges com a òrgans tècnics, didàctics i científics de la Federació Ornitològica Catalana.
 • m) Organitzar anualment com a mínim un campionat amb caràcter nacional d’ornitologia i canaricultura i la seva exposició al públic.
 • n) Representar a l’ornitologia entre els poders públics nacionals de Catalunya.
 • o) Representar al país català en els congressos, assemblees i manifestacions ornitològiques nacionals als quals assisteixi la Confederació Ornitològica Mundial de caràcter recreatiu, cultural, esportiu, científic, artístic i proteccionista.
 • p) Estudiar i difondre, així com millorar els standards o codis i els seus reglaments tècnics de les diferents races d’ocells i altres aus amb fins esportius de competició i exposició.
 • q) La relació de fins i activitats anteriorment ressenyades és solament enunciativa i de cap manera està limitada per la qual cosa també podrà constituir objecte de la Federació Catalana qualsevol altra activitat ornitològica que es desenvolupi en el país català.

En resta exclòs tot ànim de lucre.

Article 3

 • El domicili de la Federació Ornitològica Catalana s’estableix a Cornella de Llobregat i radica al carrer Emporda s/n.
 • El domicili social assenyala l’àmbit d’activitat de l’entitat, si bé qualsevol altra referència geogràfica (local, estatal o internacional) resultarà igualment significativa de l’àmbit territorial.

Capítol II. ELS MEMBRES DE LA FEDERACIÓ , ELS SEUS DRET I LES SEVES OBLIGACIONS.

Article 4

Podran formar part de la Federació totes les societats. Han de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva , la qual prendrà una decisió sobre aixó en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà en l’Assemblea General més immediata.

Article 5

Són drets dels membres de la Federació:

 • 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 • 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació per a exercir càrrecs directius.
 • 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 • 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de la Federació , d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 • 5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de la Federació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 • 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de la Federació.
 • 7. Ésser escoltat prèviament a l’adopció de mesures disciplinaries.
 • 8. Rebre informació sobre les activitats de la Federació.
 • 9. Fer ús dels serveis comuns que la Federació estableixi o tingui a la seva disposició.
 • 10. Formar part dels grups de treball.
 • 11. Posseir un exemplar dels estatuts.
 • 12. Consultar els llibres de la Federació.

Article 6

Són deures dels membres de la Federació:

 • 1. Comprometre’s amb les finalitats de la Federació i participar activament per assolir-les.
 • 2. Contribuir al sosteniment de les despeses de la Federació amb el pagament de les quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
 • 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 • 4. Acatari complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de la Federació.

Article 7

Són causes per ser donat de baixa de la Federació:

 • 1. Per renúncia voluntària, adreçada al president i comunicat per escrit de la seva decisió a la Junta Directiva.
 • 2. No satisfer les quotes fixades.
 • 3. No complir les obligacions estatutàries.
 • 4. Per decisió de la Junta Directiva o President de la Federació.
 • 5. Per dissolució de la Societat o Entitat.
 • 6. Si el seu comportament es negatiu i contrari als interessos de la F.O.C

Capítol III. L’ASSEMBLEA GENERAL

Article 8

 • 1. L’Assemblea General és l’òrgan de la Federació ; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 • 2. Els membres de la Federació , reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixent per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
 • 3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 9

L’Assemblea General té les facultats següents:

 • a) Modificar els estatuts.
 • b) Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
 • c) Aprovar el pressupost anyal i la liquidació de comptes anuals. I també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de les despeses de l’associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.
 • d) Acordar la dissolució de la Federació.
 • e) Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se.
 • f) Sol·licitar la declaració de utilitat pública.
 • g) Aprovar el reglament de règim interior.
 • h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats.
 • i) Conèixer les sol·licituds presentades per a esser soci o sòcia, i també les altres baixes d’associats per una raó distinta a la de la separació definitiva.
 • j) Resoldre sobre qualsevol altre qüestió que no estigi directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació. La relació de les facultats que en fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 10

 • 1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a minin un cop l’any, dins dels mesos compresos entre febrer i març, ambdós inclusivament.
 • 2. L’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d’associats no inferior al 10 %; en aquest cas, l’assemblea ha detenir lloc dintre el termini de trenta dies a comptar des de la sol·licitud.

Article 11

 • 1. L’assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
 • 2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d’associats que ha de tenir la Federació.
 • 3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de la Federació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
 • 4. El secretari redactarà l’acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, i el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis al local social.

La convocatòria ha d tenir el següent Ordre del dia:

 • a) Elocució del president.
 • b) Aprovació del acta anterior.
 • c) Lectura de la memòria d’activitats del últim exercici social.
 • d) Informe de vicepresidents 1er. i 2ón.
 • e) Informe de l’estat de contes i pressupost per al pròxim any.
 • f) Elecció de càrrecs directius.
 • g) Estudi de les candidatures presentades per la organització del pròxim campionat nacional.
 • h) Informe del col·legi oficial de jutges i l’escola d’ornitologia.
 • i) Estudi de les quotes i demes ingressos de la Federació.
 • j)Varis.
 • k) Pregs i preguntes.

Article 12

L’assemblea general es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.

 1. Un mínim no superior al 10% dels associats pot sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar i si ja s’ha convocat l’assemblea, sempre que ho facin dins del primer terç del període comprés entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d’aquella. La sol·licitud també es pot fer directament a l’assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament por adoptar acords respecte als punts no inclosos en l’ordre del dia comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.

Article 13

 • 1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de la Federació.
 • 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
 • 3. Per adoptar acords sobre la separació del membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de la Federació , la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva , si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.
 • 4. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista de socis i dels seus domicilis, certificada pel secretari amb el vist i plau del president.

Capítol IV. LA JUNTA DIRECTIVA

Article 14

 • 1. Regeix, administra i representa la Federació , la Junta Directiva , que componen el President, el vicepresident , el secretari, el tresorer i els vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.
 • 2. L’elecció del membres de la Junta Directiva , que han de ser associats, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entre n funcions després d’haver acceptat el càrrec.
 • 3. El nomenament i el cessament dels càrrecs, han de ser certificats pel secretari sortint, amb el vist i plau del president sortint, i s’han de comunicar al Registre d’Associacions.
 • 4. La Junta Directiva , estarà composta per:
  • a) Un President
  • b) Un Vice-president 1er.
  • c) Un Vice president 2ón,
  • d) Un Secretari.
  • e) Un Vice-Secretari.
  • f) Un Tresorer.
  • g) Un Vice-Tresorer.
  • h) Cinc Vocals.

Article 15

 • 1. El membres de la Junta Directiva , exerceixen el càrrec durant un període de tres(3) anys, sense perjudici que pugin ser reelegits.
 • 2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
  • a). Dimissió voluntària mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius.
  • b). Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.
  • c). Baixa com a membre de l’associació.
  • d). Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix l’article 13.3 dels estatuts.
 • 3. Les bacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de la Federació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 16

La Junta Directiva té les facultats següents:

 • a) Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei ; així mateix, complir les decisions que aquesta Assemblea estableixi.
 • b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 • c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de la Federació.
 • d) Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de la Federació han de satisfer.
 • e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 • f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 • g) L’admissió de nous socis.
 • h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 • i) Establir grups de treball, per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de la Federació i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
 • j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hauran d’encarregar de cada grup de treball, a proposta de,s mateixos grups.
 • k) Dur a terme gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
  • subvencions o altres ajuts.
  • l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.
 • l) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina en l’article 30.
 • m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst en els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
 • n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera especifica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada.

Article 17

 • 1. La Junta Directiva , convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no pot inferior a dues vegades al any.
 • 2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

Article 18

La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.

 • 1. Els membres de la Junta Directiva , estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària.
 • 2. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 19

 • 1. La Junta Directiva , pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.
 • 2. També pot, nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que les confiï, amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 20

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva , s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o en rectifiqui, si es procedent.

Capitol V. EL PRESIDENT I ELS VICEPRESIDENTS DE LA FEDERACIÓ.

Article 21

Són pròpies del president les funcions següents:

 • a) Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 • b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
 • c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 • d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 • e) El President és substiuït, en cas d’absènsia o malaltia, pel vicepresident primer, despres per el vicepresident segon o el vocal de més edad de l Junta, per aquest ordre.

Capítol VI. EL TRESORER I EL SECRETARI

Article 22

El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanc i la liquidació de comptes. Portaun llibre de caixa. Signa els rebuts de quotee i altres documents de tresoreria. Pagà les fctures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Article 23

El secretari ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i a la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

Capítol VII . LES COMISIONS O GRUPS DE TREBALL

Article 24

La creació i constitució de qualsevolcomissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-lo, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

Capítol VIII . EL REGIM ECONÒMIC.

Article 25

Aquesta Federació no té patrimoni fundacional

Article 26

Els recursos económics de l’associació es nodreixen de:

 • a) les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres.
 • b) les subvencions oficials o particulars.
 • c) les donacions, les herencies o els llegats.
 • d) les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que pugin obtenir-se.

Article 27

Tots els membres de l’associció tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

l’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals – que s’abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

Article 28

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 29

En el comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el vicepresident 1er i el tresorer.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.

Capítol I. REGIM DISCIPLINARI

Article 30

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixin les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsiò de l’associació, segons el que estableix el regim intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüencia d’una denúncia o comunicació. La Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sanciondor i proposa la resolució, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolucio final, que ha de ser motivada, l’adopta aquest òrgan de govern.

El socis sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden sol.licitar que s’hi prounciï l’Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.

Capítol X. LA DISSOLUCIÓ

Article 31

La Federació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi, mentres quedin al menys dues societats afiliades, en cas contrari es podrà dissoldre per mayoria absoluta de vots, no es podran repartir els fons en cas de disolucio.

Article 32

 • 1.- Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes, tant pel que fa a la destinacio dels béns i dret de l’associció, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 • 2.-L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necesari.
 • 3.- Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 • 4.- El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada que, en l’ambit territorial d’actuació de la Federació, s’hagi caracteritzat més en la seva obra a favor de la protecció i conservació de les aus de Catalunya que designi el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, per què inverteixi en activitat d’aquest caire.
 • 5.- Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referencia els apartats anteriors d’aquest mateix article, són competència de la Justa Directiva, si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comisió liquidadora especialment designada.

Aprovats a Cornella de Llobregat, el 26 de març de 2000.